GDPR

Informace o zpracování osobních údajů společností Cestovní kancelář MisaTour v souladu s články č. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR")

1. Správce osobních údajů

Všechna práva a povinnosti Správce, jakož i Vás jako dotčené osoby jsou upraveny v Zákoně o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením EP ohledně GDPR, které Správce důsledně dodržuje. Správcem osobních údajů je osoba, která vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem. Správcem Vašich osobních údajů je Cestovní kancelář MisaTour, (dále jen "Správce")

Kontaktní údaje:

Marcela Skovroniová Stavropoulou
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +30 6974 783127

Správce nemá pověřenou odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů, je sama správcem, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterou se můžete kdykoliv obrátit a to písemně na adrese MisaTour, 640 02 Limenaria, Thassos (Řecko) nebo elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů

Rozsah, případně seznam zpracovaných osobních údajů, je určený příslušnými právními předpisy, dále vyplývá přímo nebo nepřímo z uzavřené smlouvy o ubytování, jakož i další smluvní dokumentace nebo je uvedený v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje Správce zpracovává v takovém rozsahu, jaký je nezbytný pro splnění účelu jejich zpracování. Jde zejména o údaje související s totožností a kontaktní údaje t.j. titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mail a telefonní číslo.

Pro marketingové účely Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • a) základní identifikační údaje - titul, jméno, příjmení a adresa bydliště
 • b) Kontaktní údaje - e-mailová adresa a telefonní číslo
 • c) Případně fotografie ze zájezdu, pokud budou vyhotoveny
 • d) Informace o využití produktů a služeb - o jaké služby jste u nás v minulosti projevili zájem
 • e) Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s Vámi, například pomocí e-mailu nebo SMS zpráv.

3. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě č. 2 získáváme přímo od Vás jako dotyčné osoby. V případě, že nejsou osobní údaje získané přímo od Vás jako dotyčné osoby, zdrojem těchto osobních údajů je ve většině případů Váš spolucestující nebo rodinný příslušník. Osobní údaje resp. některý z osobních údajů uvádíte při přihlášení k odběru newsletteru, ve smlouvě o ubytování, případně na dalších místech v online prostředí nebo dalších dokumentech. Osobní údaje mohou také v některých případech pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku nebo mohou výjimečně pocházet od třetích osob, které je byly způsobilé Správci poskytnout.

4. Účel zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracované v souvislosti s plněním smluvních povinností Správce, oprávněným zájmem Správce nebo podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, účel zpracování souvisí zejména s následujícími činnostmi:

 • uzavírání, evidence a správa smluv o zájezdu, včetně péče o klienty
 • zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o zájezdu
 • uzavírání pojistných smluv
 • plnění smluvních povinností v souvislosti se zajištěním víz
 • zpracovávání osobních údajů v rámci účetnictví
 • zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu
 • evidence a archivování
 • řešení případných reklamací a aktivních a pasivních soudních sporů
 • výkon interního auditu, výkon prověření souladu s právními předpisy apod.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro marketingové účely, hlavním účelem uvedeného zpracování je nabídnout nejnovější informace o aktuálních produktech a službách Správce, případně o nabídkách a službách obchodních partnerů Správce, přičemž uvedený účel zpracování souvisí zejména s následujícími činnostmi:

 • nabídka produktů a služeb, přičemž nabídky může Správce poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefon
 • automatizované zpracování osobních údajů, včetně využívání aplikací pro účely remarketingu, retargetingu a segmentace uživatelů s cílem přizpůsobit nabídku Vašim individuálním potřebám
 • průzkumy spokojenosti s využívanými produkty a službami
 • na účel organizace společenských akcí pořádaných Správcem

Souhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, aby Správce mohl zasílat individuální nabídky produktů a služeb, zajistit spotřebitelské soutěže apod., přičemž bez takto poskytnutého souhlasu Správce není oprávněn předmětné služby zajistit.

5. Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je standardně plnění zákonné povinnosti, uzavření, správa a plnění smluvních povinností ze smlouvy o ubytování, oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce a souhlas dotyčné osoby (zejména pro účely marketingu, spotřebitelských soutěží apod.). Pokud odmítnete poskytnout Správci osobní údaje požadované pro účel plnění smluvních povinností Správce nebo na základě zákona, Správce není povinen uzavřít smlouvu o ubytování, ani poskytovat žádné další služby.

6. Doba zpracování a uchování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotyčných osob po dobu stanovenou podle příslušných právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu je možné pouze během doby, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas je udělen Správci na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo do momentu odvolání souhlasu. Pokud nejste, ani se nestanete klientem Správce, souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu odvolání souhlasu. Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje vymazány, pokud jejich uchovávání nebude vyžadováno ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.

7. Přístup k osobním údajům a kategorie příjemců osobních údajů

Na zpracování osobních údajů mohou mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako zprostředkovatelé. S ohledem na rozsah služeb poskytovaných Správcem se jedná o velmi široký okruh zprostředkovatelů, přičemž dochází k přenosu osobních údajů i do třetích zemí, většinou zemí cílových destinací a tranzitních ve smyslu uzavřené smlouvy o ubytování. Níže jsou uvedeny jednotlivé kategorie zprostředkovatelů:

 • poskytovatelé ubytovacích zařízení
 • přepravní společnosti
 • průvodci
 • ambasády, zastupitelstva
 • poskytovatelé účetních služeb
 • orgány veřejné moci
 • další osoby, které poskytují služby pro Správce a zpracovávají osobní údaje jeho jménem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů

8. Práva dotčené osoby při zpracování osobních údajů

Dotčená osoba může při zpracovávání osobních údajů uplatnit následující práva:

 • právo na přístup a na informace ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo namítat proti zpracování osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracovávání)
 • právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu t.j. Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Dotyčná osoba si uvedená práva může uplatnit v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy. Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. V odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí může Správce tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Správce je povinen Vás informovat o každém takovém prodloužení do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty. Vůči Správci si můžete svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti na adrese sídla Správce: Misa Tour Limenaria 640 02, Thassos, Řecko nebo elektronickými prostředky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti t.j. souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., s uvedením Vašich osobních údajů minimálně v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště spolu s informací, že si nepřejete, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje (případně pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět).

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ke zpracovávání Vašich osobních údajů, kontaktujete nás prosím prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuální znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) je Vám k dispozici prostřednictvím níže přiloženého odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

10. Souhlas pro marketingové účely

Potvrzením tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti CK Misa Tour, Limenaria, 640 02, Thassos, Řecko jako provozovateli pro marketingové účely pro dobu 10 let v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně fotografie ze zájezdu, pokud budou vyhotoveny. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů se nacházejí na webové stránce a také v kanceláři Provozovatele.

Kontaktní informace

Marcela Skovroniová Stavropoulou

Cestovní Kancelář MISA TOUR

Limenaria, 640 02

Thassos Island

GREECE

 

Tel: +30 6974 783127

Viber: +30 6974 783127

Email: misa-tour@otenet.gr

Web: www.misatour.cz

FB   Youtube

Proč rezervovat u nás?

Zkušenosti
30 let zkušeností. Na Thassosu žijeme, víme tedy jak vybrat pro vás ideální ubytování.

Naše služby jsou pro vás zdarma
Za naše služby nic neplatíte.

Podpora
Našim klientům jsme k dispozici 24hodin denně. Pomůžeme vám se vším co zde na dovolené budete potřebovat.