Smluvní podmínky

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“ nebo „Všeobecné smluvní podmínky“) jsou platné pro všechna ubytování, pobyty a ostatní služby cestovní kanceláře Misa Tour, se sídlem Limenaria, 640 02, Thassos, Řecko (dále jen „CK Misa Tour“).

Tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Misa Tour a jsou platné a účinné od 1.1.2020. Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří Misa Tour smlouvu o ubytování, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o ubytování uzavřena. Smluvní strany sjednávají, že uzavře-li zákazník smlouvu o ubytování ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o ubytování odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o ubytování uzavřela, nedohodne-li se cestovní kancelář Misa Tour a zákazník jinak.

Bude-li smlouva o ubytování uzavřena v jiné než písemné formě, CK Misa Tour vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o ubytování písemný doklad o uzavření smlouvy o ubytování (potvrzení o ubytování).

CK Misa Tour se zabývá pronájmem ubytování a zprostředkováním služeb cestovního ruchu. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o ubytování.

1. Vznik a předmět smluvního vztahu


Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Misa Tour a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o ubytování uzavřené mezi cestovní kanceláří Misa Tour a zákazníkem, přičemž není-li smlouva o ubytování uzavřena písemnou formou, dochází k uzavření smlouvy o ubytování okamžikem odeslání potvrzení o ubytování cestovní kanceláří Misa Tour či jí zmocněným zástupcem do e–mailové schránky zákazníka či na jeho korespondenční adresu.

Zákazník podpisem smlouvy o ubytování, případně učiněním objednávky ubytování (není–li smlouva o ubytování uzavřena písemnou formou) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy o ubytování seznámil s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při rezervaci ubytování, stravovacích a jiných služeb cestovního ruchu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

V případě, že je ve smlouvě o ubytování či v jiném smluvním ujednání mezi CK Misa Tour a zákazníkem uvedeno, že se jedná o ubytování „na vyžádání“ či na „na zpětné potvrzení“, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Misa Tour vzniká a smlouva o ubytování se stává účinnou uzavřením smlouvy o ubytování a současně úhradou ceny ubytování zákazníkem, dle bodu 3. Smlouva o ubytování se v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednané ubytování není k dispozici z důvodu ubytovacích kapacit či jiné objektivní příčiny na straně CK Misa Tour. V případě naplnění rozvazovací podmínky CK Misa Tour nejpozději do 7 dní od úhrady plné ceny ubytování zákazníkovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o ubytování a bezodkladně mu vrátí uhrazené finanční prostředky v plné výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nad rámec vrácených finančních prostředků nárok na jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze strany CK Misa Tour.

2. Ceny ubytování


Ceny ubytování jsou konečné, zahrnují ubytování v základním typu pokoje dle popisu na webové stránce misatour.cz a stravování podle smlouvy o ubytování a služby delegáta.

Cena ubytování nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, zdravotní test, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.).

Cena zahrhuje veškeré daně a poplatky, kterou jsou CK Misa Tour známé v čase přípravy nabídky ubytování. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy o ubytování, uvede CK Misa Tour druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout. Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady dalších plateb např. pobytových tax. Tyto platby proto nelze kalkulovat do celkové ceny ubytování a jejich případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle pokynů místních samospráv. 

3. Platební podmínky


CK Misa Tour má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy o ubytování se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CK Misa Tour vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v kanceláři CK Misa Tour, případně u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce Misa Tour. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má CK Misa Tour právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 5, čímž není dotčeno právo Misa Tour na náhradu škody.

CK Misa Tour je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50 % z celkové ceny ubytování.

CK Misa Tour umožňuje platit zálohy v následující výši:

- 30 % z celkové ceny ubytování při uzavření smlouvy o ubytování pokud je tato smlouva uzavřena 120 a více dnů před smluvním nástupem do ubytování. Doplatek do požadované zálohy ve výši 50 % konečné ceny ubytování je splatný 90 dnů před smluvním nástupem do ubytování,

- 50 % z celkové ceny ubytování při uzavření smlouvy o ubytování pokud je smlouvva uzavřena 90 a méně dnů před smluvním nástupem do ubytování,

Doplatek do plné výše ubytování je splatný až po příjezdu zákazníka do ubytování.

Záloha je splatná při uzavření smlouvy o ubytování tak jak je uvedeno výše. Není-li záloha za ubytování řádně a včas uhrazena, nemá zákazník nárok na poskytnutí ubytování a služeb.

V případě objednání ubytování dle individuální objednávky nebo na vyžádání je Misa Tour oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy ve výši 50 % celkové ceny.

Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení cen ubytování ve sjednané výši.

4. Práva a povinnosti zákazníka


K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CK Misa Tour zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,
b) právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny na webové stránce misatour.cz, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou CK Misa Tour známy,
c) právo být seznámen se změnami ubytování, rozsahu služeb a ceny,
d) právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o ubytování za podmínek uvedených v článku 5,
e) právo písemně oznámit CK Misa Tour, že se místo něho ubytování zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o ubytování a splňuje všechny podmínky k účasti na ubytování, dále jen „překnihování”. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny ubytování a to vše před zahájením ubytování,
f) právo na reklamaci v souladu s článkem 8,
g) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o ubytování a v dalších dokumentech,

4.2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout CK Misa Tour součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o ubytování, včetně jakýchkoliv změn takových údajů, uvést kontaktní telefon (případně email) na němž bude zákazník v případě potřeby k zastižení, a předložit doklady požadované CK Misa Tour pro zajištění ubytování,
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu ubytování; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá–li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o ubytování a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb,
c) zaplatit cenu ubytování v souladu s článkem 2. a 3.,
d) dostavit se ve stanoveném čase na místo ubytování,
e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, a potřebná víza si obstarat,
f) dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkovacích) a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu ubytování, eventuálně podnikání v zahraničí bez vědomí Misa Tour. Misa Tour nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník,
g) zaplatit dle uzavřené smlouvy o ubytování sjednanou cenu ubytování,
h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě u zástupce CK Misa Tour a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění,
i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky ubytování, dodavatele služeb CK Misa Tour či ohrozit nebo poškodit jméno CK Misa Tour a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta),
j) uhradit škodu, kterou způsobil např. v ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle smlouvy o ubytování,
k) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby,
l) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb,

4. Změny dohodnutých služeb

Jestliže po zahájení ubytování nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, CK Misa Tour neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je CK Misa Tour povinna v přiměřené lhůtě a bezplatně provést taková opatření, aby mohlo ubytování pokračovat případně, aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno přiměřené ubytování.

5. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky (odstupné)


Zákazník může před zahájením ubytování od smlouvy o ubytování odstoupit vždy, avšak CK Misa Tour jen tehdy porušil-li zákazník svou povinnost (bod 4.2). Účinky odstoupení od smlouvy o ubytování nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Zákazník je povinen uhradit CK Misa Tour, v souvislosti s odstoupením odstupné podle bodu 5.3. Při odstoupení od smlouvy o ubytování je CK Misa Tour povinna zákazníkovi bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené o případné odstupné.

5.2. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK Misa Tour odstupné dle bodu 5.3 v těchto případech:
a) vnější okolnosti nutí CK Misa Tour podstatně změnit některou ze smluvně uzavřených služeb
b) CK Misa Tour nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala
d) CK Misa Tour odstoupila od smlouvy o ubytování z důvodu zrušení ubytování ubytovatelem

5.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností Misa Tour stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Misa Tour od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK Misa Tour odstupné ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením ubytování, nejméně však:

- od 121. dne před smluvním termínem nástupu 20% z konečné ceny sjednané smlouvou o ubytování
- od 120. dne do 91. dne před smluvním termínem nástupu 30% z konečné ceny sjednané smlouvou o ubytování
- od 90. dne do 0. dne před smluvním termínem nástupu 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o ubytování
- 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o ubytování nedostaví-li se zákazník do ubytování, nebo nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy

5.4. Za porušení povinnosti zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené smlouvy o ubytování považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh ubytování, ohrožuje život a zdraví své, případně ostatních zákazníků či pracovníků cestovní kanceláře (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CK Misa Tour od smlouvy o ubytování v průběhu ubytování z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit Misa Tour veškeré více náklady, které CK Misa Tour vznikly.

5.5. Konečnou cenou se rozumí celková cena ubytování, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb

5.6. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Misa Tour a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

5.7. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušného ubyování, apod.

5.8. Ubytování s vlastní dopravou podléhá stornu z konečné ceny sjednané smlouvou o ubytování dle bodu 5.3.

6. Pomoc v nesnázích, vady ubytování, reklama a odpovědnost za škody

6.1. CK Misa Tour odpovídá za řádné poskytnutí ubytování a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník má možnost Misa Tour kontaktovat a účinně s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu) v sídle CK tj. na adrese CK Misa Tour, Limenaria 640 02, Thassos, Řecko nebo na e-mailové adrese uvedené ve smlouvě o ubytování telefonním čísle uvedeném na webové stránce misatour.cz, která je v provozu 24 hodin denně a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o ubytování. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

6.2. Ubytování má vadu, není-li poskytnuto v souladu se smlouvou o zájezdu.

6.3. Má-li ubytování vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK Misa Tour bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Misa Tour odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Má-li ubytování vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. CK Misa Tour a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na slevu trvá dva roky.

6.4. CK Misa Tour odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK Misa Tour vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. 

6.5. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK Misa Tour a obchodních partnerů.

6.6. Cestovní kancelář CK Misa Tour nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. CK Misa Tour rovněž neodpovídá za škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře CK Misa Tour není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře CK Misa Tour (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří CK Misa Tour zabezpečené služby cestovního ruchu, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

7. Cestovní pojištění zákazníka

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou a připojištění pro případ Covid-19 či jiné pandemie. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Misa Tour uzavřít pojištění, není CK Misa Tour povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

Doporučené komplexní cestovní pojištění K5S+P od UNIQA pojišťovny, které zahrnuje pojištění storna zájezdu do výše pojistné částky 20 000 Kč za osobu a připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie (tarif P)

8. Pobytová taxa

V Řecku jsou zavedeny od 1. ledna 2018 pobytové taxy, které se platí v hotovosti přímo v ubytovacím zařízení a podléhají jí poskytovatelé ubytování, nikoli cestovní kanceláře.

Výše poplatku se liší v závislosti na typu ubytování aktuálně takto:

0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
0,50 € za noc v apartmánech a studiích všech kategorií

Při plánování dovolené a stanovování finančních limitů na příští rok s takovou taxou tedy počítejte, abyste nebyli na místě nepříjemně zaskočeni. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezóny změněna.

9. Opatření z důvodu Covid-19 či jiné pandemie

Upozorňujeme, že opatření související s omezením v důsledku epidemie se průběžně mění a stávají se novou plošně akceptovanou společensko-sociální a hygienickou normou (např. nošení roušky, udržování minimální vzdálenosti, omezení počtu uživatelů služeb). Omezení se také mohou týkat služeb ve vašem hotelu/apartmánu/studiu: např. změna způsobu stravování, omezení ve wellness, bazénech nebo na venkovních hřištích. Hygienické opatření v hotelu, restauracích či obecně v destinaci se mohou měnit společně se zlepšením či zhoršením epidemiologické situace v zemi, stejně jako se mohou měnit vstupní podmínky do destinace (např. čestné prohlášení, registrace pro vstup do země, zdravotní test).

10. Zpracování osobních údajů

Zákazník bere na vědomí, že CK Misa Tour zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK Misa Tour v souvislosti s jednáním o smlouvě o ubytování či jiné smlouvě mezi zákazníkem a CK Misa Tour, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK Misa Tour shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi.

Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

Kompletní text o zpracování osobních údajů zde

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované CK Misa Tour. Odchylná ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ve smlouvě o ubytování mají přednost před zněním Všeobecných smluvních podmínek. Zákazníci potvrzují podpisem smlouvy o ubytování, případně učiněním objednávky ubytování (není–li smlouva o ubytování uzavřena písemnou formou), že jsou jim Všeobecné smluvní podmínky a případné zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

Veškeré údaje a pokyny obsažené na webové stránce misatour.cz o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době poslední aktualizace a cestovní kancelář si vyhrazuje právo jejich změny, nejlépe pokud je to možno do doby uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, CK Misa Tour přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o ubytování již uzavřených cestovní kancelář informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na technické chyby na webové stránce misatour.cz.

Kontaktní informace

Marcela Skovroniová Stavropoulou

CK MISA TOUR

Limenaria, 640 02

Thassos

Řecko

 

Tel: +30 6974 783127

Viber: +30 6974 783127

Email: marcela@misatour.cz

Web: www.misatour.cz

FB   Youtube

Proč rezervovat u nás?

Zkušenosti
33 let zkušeností. Na Thassosu žijeme, víme tedy jak vybrat pro vás ideální ubytování.

Naše služby jsou pro vás zdarma
Za naše služby nic neplatíte.

Podpora
Našim klientům jsme k dispozici 24hodin denně. Pomůžeme vám se vším co zde na dovolené budete potřebovat.